Podmienky pre používateľov webovej stránky

1. Základné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom webových stránok https://pandorinaskrina.sk (ďalej len “Stránka”) je fyzická osoba Monika Holečková (ďalej len “Autor”).

1.2. Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku https://pandorinaskrinka.sk (ďalej len „Užívateľ“).

2. Webová stránka

2.1. Stránka je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2. Aby Užívateľ mohol webovú stránku https://pandorinaskrinka.sk využívať, musí súhlasiť s týmito všeobecnými pravidlami a podmienkami používania. 

3. Obsah stránok

3.1. Obsah stránok má informatívny charakter. Autor vyvíja náležíte úsilie, aby informácie uvedené na Stránkach boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku ich bezchybnosti.

4. Súkromie Užívateľa a ochrana osobných údajov Užívateľa

4.1. Práca s osobnými údajmi je zadefinovana v dokumente o Zásadách ochrany osobných údajov.

5. Ochrana duševného vlastníctva

5.1. Obsah stránok https://pandorinaskrinka.sk je duševným vlastníctvom Autora, pričom všetky práva k duševnému vlastníctvu sú vyhradené.

5.2. Autor v článkoch na tejto Stránke uverejňuje výňatky z memoárov, kníh a dobových dokumentov, ktoré napísali iní ľudia v medziach autorského zákona. 

6. Použitie obsahu stránok

6.1. Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu a v súlade s autorským zákonom.

6.2. Autor udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok pre osobnú nekomerčnú potrebu.

6.3. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Autora.

7. Zmena stránok

7.1. Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah Stránky, ako aj ukončiť prevádzku Stránky.

 8. Užívateľský obsah

8.1. Užívateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za svoj obsah a za dôsledky jeho zaslania. Autor nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s obsahom Užívateľa.

8.2. Užívateľ nesmie do komentárov a správ pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.3. Autor kontroluje obsah zaslaný Užívateľom na Stránku a má právo tento obsah nezverejniť.

9. Odkazy

9.1 Webová stránka https://pandorinaskrinka.sk obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložené časti stránok tretích strán (napríklad videá z YouTube alebo podcasty zo služby SoundCloud), ktoré sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu. 

10. Zmena pravidiel

10.1. Autor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania Stránky. Autor nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie Stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.